WOK BLONG WAN “LIQUIDATOR”

Long tufala last atikel yumi tokbaot “winding-up” o “liquidation” blong wan kampani. Naya bae yumi tokbaot wok blong wan “liquidator” we kampani o Kot i apoetem.

KLOSEM DAON KAMPANI BLONG YU

Wan man taem hemi setemap wan kampani hemi harem gud from hemi wantem salem ol samting blong hem o hemi wantem ofrem wan sevis i go long ol naraman.

TRANFOMESEN BLONG JASTIS SYSTEM LONG VANUATU


Rifom blong Civil Jastis i mekem Vanuatu i gat “Civil Procedure Rules 2002” mo givim, long ol loia mo ol man we oli pass long Kot, wei blong wok tugeta blo kasem jastis.

WANEM IA WAN “VEXATIOUS LITIGANT”

Long Vanuatu i gat ol man we oli save faelem semak kes fulap taem long Kot from oli no hapi wetem jajmen we oli risivim o oli mekem olsem nomo blong pulpulum kes i go longfala mo mekem naraman i harem

KONTEMP BLONG KOT

Wikipedia i difaenem kontemp blong Kot olsem wan fasin blong no rispektem kot mo mekem ol aksen we yu save se oli no rispektem Kot o ol ofisa blong Kot.

RISIVIM PROPETI BLONG MAN WE I DED  (PT 4)

RIMUVUM WAN EXECUTA/ADMINISTRETA

Yu maet tingse hemi simple nomo blong Kot ia apoentem wan executa/ administreta. Be taem Kot i apoentem wan  executa/ administreta hemi

RISIVIM PROPETI BLONG MAN WE I DED  (PT 3)

WOK BLONG EXECUTA/ADMINISTRETA

 Long tufala last atikel yumi luk wanem samting blong mekem afta we wan man i ted. Long atikel ia bae yumi lukluk moa long wok blong