WANEM IA WAN “VEXATIOUS LITIGANT”

Long Vanuatu i gat ol man we oli save faelem semak kes fulap taem long Kot from oli no hapi wetem jajmen we oli risivim o oli mekem olsem nomo blong pulpulum kes i go longfala mo mekem naraman i harem

KONTEMP BLONG KOT

Wikipedia i difaenem kontemp blong Kot olsem wan fasin blong no rispektem kot mo mekem ol aksen we yu save se oli no rispektem Kot o ol ofisa blong Kot.

RISIVIM PROPETI BLONG MAN WE I DED  (PT 4)

RIMUVUM WAN EXECUTA/ADMINISTRETA

Yu maet tingse hemi simple nomo blong Kot ia apoentem wan executa/ administreta. Be taem Kot i apoentem wan  executa/ administreta hemi

RISIVIM PROPETI BLONG MAN WE I DED  (PT 3)

WOK BLONG EXECUTA/ADMINISTRETA

 Long tufala last atikel yumi luk wanem samting blong mekem afta we wan man i ted. Long atikel ia bae yumi lukluk moa long wok blong

RISIVIM PROPETI BLONG MAN WE I DED (P2)

Long last atikel yumi tokbaot hu nao ol man we oli gat raet blong risivim propeti blong man we i ded mo olgeta we oli save aplae blong askem long Kot i givim raet long olgeta blong sherem propeti

RAETEM WAN WILL

Fulap yia nao mi wok long kantri ia mo mi faenemaot se fulap man we oli ded oli nogat Will. Sam oli no wantem gat Will ol narawan oli just no wantem save long hem nomo. Oli no luk save se hemi impoten

RISIVIM PROPETI BLONG MAN WE I DED

I gat tufala samting  long life we yumi no save mestem: ded mo takis. Yumi evriwan bae yumi ded wan dei. Nao i gat samfala man we oli rere from ded blong olgeta mo oli mekem sua se afta we oli ded ol samting

ASESSEM DAMEJ

Long ol las atikel yumi bin luk se Kot i save entarem wan Difol Jajmen agansem difenden  sapos hemi no rispektem rul mo i no faelem wan difense o sapos wan i no rispektem wan oda blong Kot. Yumi luk tu

WOK BLONG SHERIF LONG INFOSMEN BLONG WAN JAJMEN

Sherif blong Suprim Kot hemi wan ofisa blong Kot we hemi risponsibol blong karemaot o infosem ol oda blong Kot. Sherif hemi wan infosmen ofisa mo wok blong hem i blong  mekem sua se ol man oli rispektem ol